Sport- en Gemeenschapscentrum De Pol    |    Bentelo

Voorwaarden

1. Een aanvraag voor het gebruik c.q. wijziging van het gebruik moet per mail of schriftelijk worden ingediend. De toestemming tot het gebruik van de accommodatie wordt per mail of per brief verleend. Annuleringen 2 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos worden doorgegeven. Bij annuleringen korter dan 2 weken voor de boekingsdatum wordt de huur in rekening gebracht.
2. Op de volgende dagen kan geen of slechts voor bepaalde activiteiten gebruik worden gemaakt van de accommodatie. Geen gebruik mogelijk op: 1e paasdag, 4 mei (kantine gehele avond gesloten, tussen 19:30 -20:30 uur mag er niet gesport worden), 1e pinksterdag, Kerstavond na 16.00 uur, 1e Kerstdag en 31 december na 16.00 uur. Alleen gebruik voor toernooien en evenementen mogelijk op: 1 januari, 27 april, 5 mei (als 5 mei officiële feestdag is), Hemelvaartsdag, en 2e Kerstdag.
3. Ongeacht de overeengekomen gebruikstijden kan het bestuur van de stichting in uitzonderlijke gevallen voor het houden van evenementen, manifestaties e.d. de gebruiker onderbreken in het gebruik.
4. Diegene die het gebruik heeft aangevraagd en aan wie het toegestane gebruik is bevestigd is er verantwoordelijk voor, dat deze voorwaarden tot het gebruik van de accommodatie in acht worden genomen.
5. Het is niet toegestaan de beschikbaar gestelde accommodatie aan derden in enigerlei vorm af te staan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van het bestuur van de stichting.
6. De accommodatie mag niet worden betreden door de gebruikers voordat de leidinggevende van de groep aanwezig is. De leidinggevende dient tijdens het gebruik van de accommodatie steeds aanwezig te zijn.
7. Het opzetten en verwijderen van de benodigde materialen en/of toestellen dient door de gebruiker te geschieden binnen de tijd dat de accommodatie in gebruik is gegeven.
8. De aanwezige toestellen en materialen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dienen door de gebruiker na het gebruik op de daarvoor bestemde plaatsen te worden teruggezet.
9. De accommodatie mag alleen worden betreden met sportschoenen die niet buiten zijn gedragen en die geen strepen op de sportvloer achterlaten.
10. De gebruiker dient te zorgen voor een juist gebruik van de accommodatie en voor handhaving van de orde in de accommodatie.
11. De aanwijzingen van het dienstdoende personeel en barvrijwilligers dienen stipt te worden opgevolgd.
12. Het is de gebruiker niet toegestaan eigen toestellen, materialen etc. in de accommodatie te plaatsen dan met toestemming van het bestuur van de stichting.
13. De gebruiker dient zelf te zorgen voor de aanwezigheid van een voldoende aantal (gediplomeerde) BHV-ers en EHBO-ers tijdens het gebruik van de accommodatie.
14. Het is niet toegestaan: te roken in de accommodatie; etenswaren te nuttigen in de sportruimte; reclame in de accommodatie aan te brengen zonder toestemming van het bestuur van de stichting.
15. Gebruikers van het sporthal dienen voor wat betreft de horeca gebruik te maken van de diensten van de kantine in het sportcomplex de Pol.
16. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat de accommodatie en de directe omgeving in een ordelijke wordt achtergelaten.
17. Indien de gebruiker in strijd met deze voorwaarden mocht handelen kan de toestemming tot gebruik onmiddellijk worden ingetrokken. Intrekking van de toestemming van het gebruik op grond van deze voorwaarde geeft geen recht op enige schadevergoeding en ook niet op restitutie van de verschuldigde vergoeding voor het gebruik voor de overeengekomen gebruikstijden.
18. Het bestuur van de stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel door welk toeval of ongeval ook toegebracht aan de gebruiker en/ of haar leden tijdens of door het gebruik van de accommodatie, noch voor het beschadigen of vermissen van eigendommen van de gebruiker en/ of haar leden.
19. De gebruiker is aansprakelijk voor beschadigingen die tijdens het gebruik aan de accommodatie of de daarin aanwezige inventaris worden aangebracht. Tijdens het gebruik ontstane beschadigingen en geconstateerde gebreken en/of mankementen aan de accommodatie en/of de daarin aanwezige inventaris dienen onmiddellijk ter kennis van het bestuur van de stichting te worden gebracht. Spoedeisende zaken dienen daarnaast zo spoedig mogelijk ter kennis van het bestuur van de stichting te worden gebracht.
20. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van de stichting

Bentelo, mei 2012.

De Pol

Sport- en Gemeenschapscentrum De Pol in Bentelo. Onderdak voor cultuur, sport, kunst en werk.

Adresgegevens

Burg. Buyvoetsplein 76

7497 LD Bentelo

Kantine

Geopend op maandag t/m vrijdag vanaf 19:00 uur. Zaterdag en zondag geopend vanaf 08:00 uur.

Contactgegevens

Tel. 0547-292402

E-mail: secretariaat@depol.info